Samen maken we het verschil

  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein
  • maaswaarden zorgplein

Bij Zorgplein Maaswaarden is een geestelijk verzorger werkzaam. Zij werkt nauw samen met de behandelaars en zorgmedewerkers, maar heeft een eigen plek en taak binnen het geheel van de geboden zorg. Ze richt zich vooral op de geestelijke dimensie van de zorg. Immers, een mens heeft behalve een buitenkant ook een binnenkant. En van binnen kan er van alles rondwoelen, zeker wanneer het lichaam het steeds meer af laat weten.

Iedereen heeft te maken met zin- en levensvragen, maar in een verpleeghuis lijken die vragen zich op te stapelen. Mensen zoeken naar een manier om ziekte, lijden en dood het hoofd te kunnen bieden. Dan is het goed dat er een geestelijk verzorger is, die geschoold is in het omgaan met zulke vragen. Zij biedt een luisterend oor en zoekt samen met de cliënt naar zingeving en houvast. Ze is beschikbaar voor alle verpleeghuisbewoners, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Indien nodig of gewenst verwijst zij een cliënt door naar de pasto(o)r of predikant van de eigen kerkelijke gemeente, of naar een eerstelijns geestelijk verzorger in de regio. Vertrouwelijkheid van de gesprekken wordt door haar gewaarborgd.

Meedenken met ethische vragen en dilemma’s behoort ook tot het takenpakket van een geestelijk verzorger. Zo nodig adviseert ze bij het beleid, bijvoorbeeld rond de zorg voor het levenseinde.

Naast persoonlijke contacten organiseert de geestelijk verzorger diverse activiteiten in groepsverband zoals vieringen en herdenkingsbijeenkomsten. Daarbij wordt ze ondersteund door zorg- en welzijnsmedewerkers.

De geestelijk verzorger van Zorgplein Maaswaarden werkt zowel in Wijkestein als in de Notenhoff. Ze heeft een werkkamer in Wijkestein en is altijd bereid om een afspraak te maken. U kunt zelf contact met haar opnemen via de receptie van Maaswaarden, maar u kunt ook een familielid, verzorgende, teamleider of arts vragen om haar te benaderen.