1. Home
  2. Maaswaarden
  3. Bestuur en verantwoording

Bestuur en verantwoording

Ondernemingsplan
Bij de start van mevrouw Van Bokhoven, bestuurder, in 2019 is een nieuw ondernemingsplan ‘Zorg met het hart 2019-2023’ geschreven. In dit plan zijn de strategische doelen beschreven.

Download ondernemingsplan

Bestuurder
De Raad van Bestuur van Maaswaarden ouderenzorg bestaat uit één persoon: mevrouw W.J.M. (Liselotte) van Bokhoven. Zij geeft samen met haar managementteam vorm aan de doelen die gesteld zijn in het ondernemingsplan

Raad van Toezicht
Maaswaarden is een stichting en werkt met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hanteert als basis van zijn handelen de Governancecode Zorg 2017. Daarmee houden zij toezicht op het beleid en functioneren van Maaswaarden. De Raad van Toezicht bestaat uit:
Mevrouw J.A. (Hannie) Treffers-Lepoeter MHBA, voorzitter
De heer W. (Ward) Deckers, lid
De heer W.L.J. (Leon) Voogt MPC, lid
De heer A.M.T. (Fons) Naterop, lid
Mevrouw M. (Mieke) Zemmelink, lid

Kwaliteitskader
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg, waar thuis ook is. De nadruk ligt daarbij op samen leren en verbeteren. Het Kwaliteitskader is bedoeld om gezamenlijk de zorg beter te maken en is opgebouwd rond kwaliteit en veiligheid:

  • elk mens is uniek. Wij letten bij persoonsgericht zorg en ondersteuning op compassie, uniek zijn, autonomie en het kunnen meedenken over zorgdoelen en behandeling
  • persoonsgerichte zorg is niet alleen goede lichamelijke zorg, maar ook bijvoorbeeld een zinvolle dag en wooncomfort
  • wij streven naar optimale veiligheid, die in balans is met de persoonlijke vrijheid en het welzijn van bewoners
  • wij willen blijven leren om onze kwaliteit te verbeteren

In het kwaliteitsvenster laten wij zien wat dit betekent en hoe we continu blijven werken aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. In het kwaliteitsverslag leggen we onze verantwoording af. We laten zien wat we gedaan hebben, wat we ervan geleerd hebben en wat we met de uitkomsten gaat doen. Deze twee stukken samen noemen wij in onze organisatie ons kwaliteitsmanagement systeem (KMS).

Download Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Download Kwaliteitskader Wijkverpleging
Download Kwaliteitskader Palliatieve zorg
Download kwaliteitsvenster
Download kwaliteitsverslag

Standaard formulier Zorginstellingen